Wednesday, June 10, 2020

Tape Latab, Tape Latab!Ena pe tap latab,
Ena pe dres latab.

Ena pe bes gaz,
Ena pe rann gaz.

Ena pe sofe,
Ena pe resofe.

Ena pe koz det,
Ena pe koz tablet.

Ena pe ogmant pension,
Ena so tension pe monte.

Ena pe kont so sou,
Ena pe fer labous dou.

Ena pe koz elektion,
Ena pe koz deseption.

Ena pe koz lanpool,
Ena pe koz Liverpool.

Ena pe glase dan freser,
Ena pe glase devan kamera.

Ena pe tap latab dan mo malher,
Ena pe tap latab dan mo bowner.

Pillay

Tuesday, June 2, 2020

Merkato Dan Moris

Tan dir Ravi pe al Liverpool
Tan dir Kevin osi pe al Liverpool
Tan dir Dylan osi pou al Liverpool.

Sezon pa enkor termine
Ena zouer zot lespri lor lot lekip,
Zot pe panse gazon pli ver dan lot lekip.

Toulezour zournal p anons enn zouer
Pe zoin Liverpool dan bann prosein zour,
Tou le zour ena zouer pe rod kit zot ansien klib.

Bann ki pe dir ki zot leker bat zis pou Manu,
Zordi inn vinn pli gran fans Liverpool
E zot pe al met lake pou al Liverpool.

Parey kouma zoke sanz kazak,
Zordi nou trouv zouer osi pe sanz mayo
Ki zot ti pe admire pou met saki zot ti deteste.

Zot pe panse klopp pou ramas zot tou
Zot pe krwar zot plas garde dan Liverpool
E ki zot garanti ki zot pou lev koup.

Zot pa pe panse ki zot kapav al sof ban
Oubien zoue zis pou lekip reserve
E olie gann koup zot riske gagnn koupie.

Sa bann karapat la ti bisin pran leson
Avk ban fans, zouer ale, zouer vini,
Zot res fiddel e zot pa al rod bout.Shapo A Bann ki .......

Shapo a bann ki inn konn
Enn lenfans difisil
Me ki fer tou pou ran
Lavi lezot zanfan fasil.

Shapo a bann ki pann
Gagn boukou lamour
Me ki fer tou pou don
Lezot boukou lamour.

Shapo a bann ki ankes
Tou kalite kou avek zot tou
Me ki fer tou pou
Pa don lezot auken kou.

Shapo a bann ki sibir
boukou boukou linzistis
Me ki fer tou pou ki
Lezot kapav gagn lazistis.

Shapo a bann ki pa atan
Ki zot pei fer pou zot
Me ki fer tou pou ki
Zot pei progrese pli divan.

Shapo a bann kinn
konn lamizer nwar
Me ki fer tou pou
Tir lezot dan lamizer nwar.

Shapo a bann ki pann
Gagn lasans develop zot talan
Me ki fer tou pou ki lezot
Kapav develop zot talan.

Shapo a bann ki lavi pann
Fer zot auken kado
Met ki pe fer tou pou
kapav ofer lezot kado.

Shapo a bann ki kapav
Pe plere dan zot koin
Me ki kasiet zot larm
E fer tou pou lezot riye.Lane Inn Vini Lane Inn Fini

Nou ti atan lane fini
Pou nouvo lane vini
Nou louvraz inn fini
Nou shopping inn fini.

Nou bonis inn vini
Nounn aster saki nou anvi
Avan mem ki ariv minwi
Pou nwel et lane ki inn fini.

Gros lapli inn vini
Syklonn ousi inn vini
Syklonn inn bien tini
Syklonn pou revini.

Reveyon inn vini
Reveyon inn fini
Tou petar inn fini
Nouvo lane inn vini.

Fami inn bien vini
Tou manze inn fini
Tou bwar inn fini
Tou Kas inn fini.

Nou inn vinn touni
Nou bizin tini tini
Ziska fin zanvwe vini.
E atan lot lapey vini.

Koson Dan Parc Koson

Mo inn ne kouma tou zanimo.
Me dimoun inn batiz mwa koson.
Mo kousin sek apel koson maron.

Souvan bann dimoun fer referens
A mwa me sa pas pou fer diferens
Paraki zot pa fer mwa auken preferens.

Zot dire mwa to enn gros koson,
To manze kouma enn gros koson,
E to dormi kouma enn gros koson.

Zot dir mo viv dan enn park koson,
Zot pez nene kann zot trouv koson,
Zot vir zot ledo kann zot trouv koson.

Zot kompar mwa avek tou saki pa bon,
Zot pran mwa pou enn gros boufon
Koumadir lor mo fron inn ekrir boufon.

Zot mem gagn letan vey mo ti lake
Zot mem gagn osi letan pas komenter
Lor mo ti lake ki zot trouv li inpe tourne.

Mo ti lake li kapav res tourner
Me mo pa fer kitsoz traver
Mem si tou letan mo tan koze kontrer.

Kann zot fini touy mwa, sa mem labous
Kinn assez trait mwa de tou kalite non
Pou fini par trouv mwa mari mari bon.


Saler Pe Donn Bal


Saler pe donn bal,
Saler pe fer gagnn dimal,
Saler pe fer nou bwar dilo vital,
Pou pa al kraze dan nou lopital.

Parfwa lapli osi pe don bal,
Lakaz pe ranpli ar dilo kanal,
Pe bizin oblize bwar dilo sal,
Kan pa kakav aster dilo crystal.

Ena pe rod tir tou sal
Apre pe dir louvraz pe don bal
Entier lekor pe mari fer mal
Pou bizin fer reveyon dan lopital.

Moustik e kankrela pe fer bal
Akoz saler pe don bal.
Pe bizin alim sandal
Pou ampes zot fer bal.

Sovsouri pe fer bal,
Pe bizin ramas lagrain par bal.
Laval pe bizin aster leksi par bal
Pou partaz Pascal, Nirmal e Jamal.


Ena pe fer foufamal,
Pe bwar e manz golmal
E sa pou fini bien bien mal
Dan boukou nou lopital.

Petar pou don bal pou final
Mem si zorey pou fer mal
Mem si pos pou gagn dimal
Mem si lisien pa pou fer bal.

Saler pe donn bal
Me pa p kapav al fer bal
Lamer, parski lotel pe fer bal
Ar nou lamer e nou later natal.

Met Lake Partou kote.

Ou al tir kas ou met lake
Ou al lopital ou met lake
Ou al sinema ou met lake.

Me dan NTa ki ou kone ki apel lake.
Pou tir ou numero bizin met lake
E re met lake pou ou pase.

Kan ou guet sa longer lake
La ou kone ki ounn tase
E pa pans pou leve ale.

Kan ou bizin tir papier gaz
Si ou pena assez Kouraz
Ou riske fer laraz e ran gaz.

Kan ou fini dan enn biro
Ou bizin al dan enn lot biro
E apre retourn dan mem biro.

Kan pou aret fer yo-yo ar nou
Kan pou trait nou avek respe
Pou enn servis ki nou peye.